תקנון האתר ותנאי שימוש

הסכם-רשיון זה מהווה מסמך משפטי מחייב בינך, הלקוח, לבין Print & Play בקשר עם שימוש במוצרים המעוצבים להדפסה Print & Play (להלן: "המוצרים"), אשר הסכם רשיון זה מצורף אליהם.
קרא בעיון הסכם-רשיון זה לפני פתיחת אריזת המוצרים. אם בחרת לפתוח את אריזת המוצרים ישמש הדבר כהוכחה להסכמתך ללא סייג לכל תנאי הסכם-רשיון זה.
אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי הסכם-רשיון זה, עליך להשיב מיד ל-Print & Play את המוצרים והחומר המודפס מבלי לפתוח את האריזה, ותקבל תמורתם החזר כספי מלא.
זכויות יוצרים

 1. אמצעי האחסון האלקטרוני (להלן – מדיות) שבאריזה זו, המכילים עותק אחד של המוצרים הינו קניינה הבלעדי של Print & Play.

 2. Print & Play היא הבעלים הבלעדי של כל זכויות היוצרים במוצרים ובכל תמונה וסימן גרפי הכלולים בה ו/או בחומר המודפס. והיא זכאית בגינם לכל ההגנות הקבועות בחוק זכות יוצרים 1911, פקודת זכות יוצרים, אמנות בינלאומית וכל דין אחר.

 3. ל-Print & Play שמורה, כאמור, הבעלות בזכות היוצרים במוצרים, בכל טריטוריה שהיא, ובכל אמצעי מדיה שקיים או שיהיה בעתיד. והסכם-רשיון זה מקנה לך, הלקוח, אך ורק רשות להשתמש ביצירות אלה, על פי תנאי הסכם-רשיון זה.

 4. Print & Play הסכימה והעניקה לך, הלקוח, זכות שימוש במוצרים בכפוף להתחייבותך, לעשות שימוש במוצר בעצמך בלבד.

 5. ללקוח אין ולא תהא כל זכות יוצרים על המוצרים.

תנאי הסכם-הרשיון
על פי תנאי הסכם-רשיון זה, אתה, הלקוח, רשאי -

 1. להעתיק את תוכן המוצרים למחשב בודד כלשהו השייך לך להשתמש בו למטרותיך האישיות בלבד.

 2. להעתיק את המוצרים אל אמצעי אחסון כלשהו אחד בלבד, המתאים למחשב הבודד שלך, למטרת גיבוי ושימוש במוצרים.

על פי תנאי-הסכם רשיון זה, חל עליך, הלקוח, איסור מפורש –

 1. להשתמש במוצרים או להעתיק, לשנות או להעביר אותה או כל העתק, שינוי או איחוד שלה, עם תוכנה אחרת; ו/או

 2. להעתיק, להפיץ או למכור את המוצרים ו/או את החומר המודפס, לכל חלק מהם, בדרך כלשהי שיש בה משום הפרת זכות יוצרים או כל זכות אחרת של Print & Play במוצרים ובחומר המודפס, ו/או ליצור יצירה נגזרת ממנה, אם בשלמותה ו/או בכל חלק ממנה; ו/או

 3. להפיץ, להשכיר, למכור, להמחות, או להעביר את התוכנה ו/או החומר המודפס ו/או כל חלק ממנה ו/או הסכם-רשיון זה, בכל דרך שהיא.

 4. לעשות שימוש מסחרי מכל סוג במוצרים ו/או בכל תוכן אחר הכלול בה, ולהשתמש בה לשם הענקת שרותים כלשהם ללקוחות אחרים, בין אם בתשלום ובין אם שלא.

תקופת הסכם-הרשיון

 1. הסכם רשיון זה ו/או כל זכות הנגזרת ממנו יעמוד בתוקפו עד ביטולו או בטלותו. אתה, הלקוח, רשאי, לבטל הסכם-רשיון זה בכל עת על-ידי השמדת המוצרים וכל עותק מהם המצויים בידיך.

 2. הסכם-רשיון זה וזכותך להשתמש במוצרים ובחומר המודפס, יתבטלו מאליהם במקרה שתנאי כלשהו מתנאי הסכם-הרשיון, הופרו על ידך. אתה מוותר בזה על כל דרישה /ואו טענה, כי הפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם-הרשיון איננה מהווה הפרה יסודית וכן אתה מוותר על כל דרישה למתן ארכה לתיקון ההפרה.

 3. עם כל ביטול הסכם-הרשיון או בטלותו, כאמור בסעיפים 1.3 ו-3.2 לעיל, אתה, הלקוח, מתחייב להשמיד את המוצרים וכל עותק מהם המצויים בידיך.

הגבלת אחריות

 1. Print & Play מתחייבת בזאת, כי המדיות המכילות את המוצרים שבאריזה זו, יפעלו ללא פגם תחת שימוש סביר, במשך 90 יום מיום שקיבלת אותם על פי התאריך הנקוב בחשבונית שהומצאה בגין העסקה (להלן – החשבונית). התחייבות זו איננה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לצד שלישי כלשהו.

 2. במשך 90 ימי האחריות כאמור בסעיף 4.1 לעיל, כל אחת מהמדיות שימצא בה פגם, תוחלף במדיה תקינה כנגד מסירת הפגומה ל-Print & Play בצרוף העתק צילומי החשבונית, ואם לא יהיה בידיה של Print & Play לבצע את ההחלפה הנ"ל, אתה, הלקוח, תהא רשאי לבטל הסכם-רשיון זה על ידי החזרת המוצרים והחומר המודפס, והשמדת כל עותק ממנה, וכספך יוחזר לך במלואו.

 3. ההתחייבות על פי סעיף 4.2 לעיל לא תכלול מדיות כלשהן שניזוקו כתוצאה מתאונה, שימוש פסול, פגיעה מכוונת או כתוצאה משינוי כלשהו במדיות המוצרים שלא נעשו על ידי Print & Play  או מי מטעמה.

 4. המוצרים מסופקים לך כמות שהם ("As-Is") ולמעט האמור לעיל 4.1-4.3 אין ל-Print & Play התחייבויות אחרות או נוספות כלשהן, מפורשות או משתמעות, ביחס למוצרים ו/או לחומר המודפס, לרבות אך ללא כל הגבלה, ביחס לאיכות המוצרים, סחירותם או התאמתם למטרה מסויימת כלשהי.

 5. Print & Play לא תישא בכל אחריות לגבי שגיאות, השמטות או אי התאמות במוצרים, לרבות המידע שהם מכילים.

 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Print & Play מתכחשת לכל התחייבות או אחריות שאינם קבועים במפורש בהסכם-רשיון זה.

 7. אתה, הלקוח, מתחייב בזה לשאת בכל הסיכונים המתייחסים לאיכות המוצרים, ושימושיהם, במקרה שיתברר, כי נפלו בהם פגמים כלשהם, ואתה לבדך תשיא בכל הוצאות התיקונים שיידרשו.

 8. Print & Play לא תהיה אחראית ולא תשא בנזק כלשהו, ישיר, עקיף, מיוחד, משני או תוצאתי שיגרם כתוצאה משימוש או אי-שימוש במוצרים או בחומר המודפס. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Print & Play לא תשא בהוצאה או נזק כלשהם, לרבות אבדן הכנסה או רווח, אובדן מידע או תוכנה או שיחזורם, תביעת צד שלישי וכיוצא בזה.

 9. בכל מקרה, אחריותה של Print & Play לא תעלה על הסכום ששילמת ל-Print & Play כתמורה להסכם-רשיון זה.

 10. ההתחייבויות והסעדים המפורטים לעיל הם כל ההתחייבויות והסעדים על פי תנאי הסכם-רשיון זה ואין בילתם, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, ולא ניתן להוסיף עליהם או לשנותם אלא בכתב על ידי Print & Play

כללי

 1. Print & Play שומרת לעצמה כל זכות במוצרים ו/או בחומר המודפס שלא הוענקה לך, הלקוח, במפורש על פי תנאי הסכם-רשיון זה, ואין באמור בו משום וויתור כלשהו של Print & Play על זכות כלשהי המוקנית לה מכוח דיני זכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, באופן מפורש או משתמע, או מכללה.

 2. אתה, הלקוח, מאשר כי קראת את כל תנאיו של הסכם-רשיון זה, וכי אתה מסכים שכולם ללא יוצא מהכלל, חלים עליך. בנוסף, אתה מסכים, כי האמור בהסכם רשיון זה לעיל, הוא כל ההסכם בינך לבין Print & Play וכי הוא גובר על כל הצעה או הסכם הקודמים לו. בין בכתב ובין בעל פה.


 

להזמנות מיוחדות התקשרו: 055-8838630

כל הזכויות על האתר ועל התכנים בו, לרבות מוצרים על התוכן והעיצוב שלהם, עיצובים, מאמרים, חומר מקצועי וכל תוכן בכל מדיה באתר, שמורים לרחל מולא נצר בלבד. אין להעתיק תכנים מהאתר אלא ברשות בכתב מרחל מולא נצר. אין לעשות שימוש, אישי או מסחרי, בתכני האתר, בין אם באמצעים דיגיטליים ובין אם באמצעים פיזיים.